عکسهای جالب از کوتاه قدترین دختر ایران

عکسهای جالب از کوتاه قدترین دختر ایران

خدیجه شریفی کوتاه‌قدترین دختر ایرانی است که با وجود سختی ها و دشواری ها در کارگاه عروسک سازی کار می کند و در کنار خانواده خود زندگی می کند.

به روایت عکس های خبرگزاری فارس خدیجه شریفی که به عنوان کوتاه قدترین دختر ایرانی شناخته می شود با وجود دشواری ها در کارگاه عروسک سازی مشغول به کار است و در عین حال در کارهای خانه به خانوده نیز کمک می کند.

عکاس این خبرگزاری یک روز زندگی این دختر تلاشگر ایرانی را به تصویر کشیده است.

دختر ایرانی
دختر ایرانی

دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
دختر ایرانی
مطالب مشابه را ببینید!