عکسهای جالب ایجاد ابرهای زیبا در فضای سالن

هنرمند هنلدی Berndnaut Smilde  در سالن های سر بسته ابرهای جالبی مصنوعی را ایجاد می کنید.

این ابرها توسط یک دستگاه از بخار و دود متراکم تولید می شود و البته شرایط سالن هم باید به گونه ای باشد که ابرها جلوه واقعی تری داشته باشند.

ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی

ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی
ابرها مصنوعی

مطالب مشابه را ببینید!