مجله تاپ ناز / مطالب جالب / اختصاصی تاپ ناز / عکسهای ویژه از فرش قرمز فیلم گذشته اصغر فرهادی

عکسهای ویژه از فرش قرمز فیلم گذشته اصغر فرهادی

عکسهای جدید اصغر فرهادی و عوامل فیلم گذشته را بر فرش قرمز جشنواره کن 2013 مشاهده می کنید.

بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی

برنیس بژو
برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
برنیس بژو
برنیس بژو
برنیس بژو
برنیس بژو
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی