عکسهای ویژه از فرش قرمز فیلم گذشته اصغر فرهادی

عکسهای جدید اصغر فرهادی و عوامل فیلم گذشته را بر فرش قرمز جشنواره کن 2013 مشاهده می کنید.

بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی

برنیس بژو
برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
اصغر فرهادی و برنیس بژو
برنیس بژو
برنیس بژو
برنیس بژو
برنیس بژو
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
بازیگران فیلم گذشته اصغر فرهادی
مطالب مشابه را ببینید!