عکسی از کیت میدلتون و خواهرش در مسابقات ویمبلدون

عکسهای جدید کیت میدلتون و خواهرش پیپا در فینال مسابقات تنیس ویمبلدون مشاهده می کنید.

کیت میلدتون و خواهرش

کیت میدلتون

middleton-wimbledon

مطالب مشابه را ببینید!