عکس از شیری زخمی که جانش را مدیون انسان است

عکس از یک شیر ماده 11 ساله در آفریقا که به وسیله شاخ های یک بوفالو به شدت زخمی شده است و به دست محیط بانان سیاه پوست آفریقایی تحت درمان قرار گرفته است.

عکس از شیری زخمی که جانش را مدیون انسان است

lioness leg ripped 02 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 03 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 04 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 05 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 06 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 07 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 08 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

lioness leg ripped 09 Rescuing a Badly Injured Lioness (9 photos)

 

مطالب مشابه را ببینید!