عکس از پرستو صالحی و برادرش در کودکی

سه عکس قدیمی از خانم پرستو صالحی و برادرش را در زمان کودکی مشاهده می کنید.

پرستو صالحی
پرستو صالحی

عکس پرستو صالحی
عکس پرستو صالحی
پرستو صاحلی و برادرش
پرستو صاحلی و برادرش

نوشته های مشابه