عکس جان کری و نوه ایرانی آمریکایی اش

انتشار تصویر جان کری در کنار همسرش که با نوه ایرانی -آمریکایی شان در حال وقت گذراندن هستند به یکی از سوژه های روزهای اخیر مطبوعات آمریکا و منطقه تبدیل شده است.

جان کری و نوه اش

جان کری و همسرش در کنار نوه ایرانی – آمریکایی خود

داماد جان کری

دکتر والاناهید داماد ایرانی جان کری

نوشته های مشابه