عکس رضا صادقی و در کنار همسر خارجی اش و دخترش

عکس رضا صادقی و در کنار همسر خارجی اش و دخترش

عکس رضا صادقی و در کنار همسر خارجی اش و دخترش

ادینه هـمه دوستانم به اوج شادى و ارامش … ما هـم یک خانواده سه نفره داریم میریم لب دریا و بعدش بریم سر دیگ نذرى کرم و لطف مرتضى على …. هـمه شما دوستان و دعا میکنم براى ارامش و لبخندتون

مطالب مشابه را ببینید!