عکس :مسی غولها را مغلوب کرد

عکس :مسی غولها را مغلوب کرد

عکس :مسی غولها را مغلوب کرد

لیو مسی با یک فرار عالی ، قفل دروازه سیتی را باز کرد . یک پنالتی و یک اخراجی به سود بارسا یعنی لیو برگشته و از مبارزه هم نمی ترسد

بعد از یک نیمه کم اثر بازهم لیو مسی است که کیفیت خودر ا نشان می دهد.
یک فرار از قلب دفاع سینی که دمیکلیس را مجبور به خظا می کند . این یک پنالتی اخراج به سود بارساست و در نهایت یک گل . در خانه حریف. بازی تمام نشده اما مسی همیشه مسی است . این را پیگرینی و شاگردانش بهتر از همه می دانند.

مطالب مشابه را ببینید!