عکس هایی از گذر زهره از مقابل خورشید

پدیده نجومی گذر سیاره زهره با فاصله های هشت ساله در دوره های یک قرنی اتفاق می افتند. به طوریکه این سیاره هر 123 سال، 8 سال و 125 سال از مقابل خورشید عبور می کند و بار دیگر این چرخه تکرار می شود. صبح امروز این پدیده نجومی در آسمان ایران رویت شد .

گذره زهره

سیاره زهره

سیاره زهره

زهره

خورشید

گذر زهره

گذر زهره و خورشید

گذر زهره

زهره

سیاره زهره

زهره

زهره و خورشید

خورشید

گذر زهره

مطالب مشابه را ببینید!