عکس های فراری 458 اسپیشال 2015

عکس های خودروی جدید فراری : فراری 548 اسپیشال 2015  Ferrari

فراری 458 اسپیشال 2015 ساخت کشور ایتالیا است. سرعت 0 تا 100 این ماشین در 3 ثانیه انجام می شود.

فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015

فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
خودرو فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015
فراری 458 اسپیشال 2015

نوشته های مشابه