لو رفتن رابطه جنسی زن شوهر دار و پسرعموی شوهرش به وسیله دوربین

لو رفتن رابطه جنسی زن شوهر دار و پسرعموی شوهرش به وسیله دوربین

زن شوهردار با پسرعموی شوهرش در منزل رابطه جنسی داشت که شوهرش شک کرد و دوربین مخفی کار گذاشت تا از این رابطه نامشروع مطمئن شود.

رابطه زن و پسر عموی شوهر به وسیله دوربین لو رفت

زن شوهردار که با پسرعموی شوهرش در منزل ارتباط نامشروع داشت،با کار گذاشتن دوربین در منزل توسط شوهرش لو رفت و رسوا شد. فیلم برداری از تجاوز به زن شوهردار مردی به ماموران گزارش داد که پسرعمویش همسر وی را مورد آزار و اذیت قرار داده‌ هست.این مرد در شکایتی که به پلیس ارائه داد گفت مدتی قبل پسرعمویم از شهرستانبه استان تهران آمدتا کاری پیدا کرده و زندگی‌اش را سروسامان دهد.

 

از آنجا که او پسرعمویم بود من وی را به‌عنوان میهمان در منزل‌ام پذیرفتم اما مدتی بعد متوجه رفتارهای مشکوکاو و همسرم شدم و برای این که متوجه شوم چه ارتباط‌‌اي بین آنهاست،در منزل دوربین کار گذاشتم و متوجه شدم همسرم و پسرعمویم با هم ارتباط‌ دارند.وقتی موضوع را به همسرم گفتم،او برایم توضیح داد چه اتفاقی افتاده ‌هست و گفت پسرعمویم در همان روزهای اولکه به منزل‌مان آمده، وی را مورد آزار و اذیت قرار داده‌ هست.

 

با دقت به شکایت این مرد بود که همسر او مورد بازجویی قرار گرفتاو گفت وقتی پسرعموی شوهرم به منزل ما آمد یک روز من را هل داد و روی تخت انداخت و مورد آزار و اذیت قرار داد و فیلم‌برداری کردو بعد از آن با همان فیلم من را تهدید مي‌کرد. او هر زمان با تهدید با منارتباط‌ نامشروع برقرار مي‌کردو بعد دوباره از آن ارتباط‌ فیلم‌برداری مي‌کرد و من همه ي وقتاز ترسم مجبور بودمبه خواسته‌اش تن دهم و فکر مي‌کنم فیلم‌ها را هم در شهرمان اکران کرده ‌هست.

 

با دقت به دو شکایتی که علیه مرد جوان مطرح شده‌ بود پرونده او به تهمت تجاوز به شعبه هشتم دادگاه کیفریاستان شهر تهران ارسال شد و پرونده دیگرش درخصوص انتشار فیلم مستهجن در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.پرونده بعد از رسیدگی منجر به برائت متهم شد؛او گفت فیلمی منتشر نکرده و هر آن چه در مورد او گفته‌اند، دروغ هست سپس با اعتراض دو شاکی پرونده، دادگاه تجدید نظر آن را مورد بررسی قرار داد که در این مرحله نیز اعتراض وارد دانسته نشد.

 

اما پرونده متهم در دادگاه کیفری استان استان تهران همچنان در حال رسیدگی هست.روز قبل او یک‌ بار دیگر در دادگاه حاضر شد و ادعا کرد کاری نکرده‌ و فیلم‌ها همۀ دروغ هست؛با این حال متهم برای ادامه تحقیقات با قرار دستگیر روانه زندان شد.

مطالب مشابه را ببینید!