ماساژ چشم و از بین بردن خستگی کار با کامپیوتر

ماساژ چشم و از بین بردن خستگی کار با کامپیوتر

رفع خستگی چشم ناشی از کار با کامپیوتر و موبایل با ماساژ دادن

برای رفع خستگی لازمست  قسمتهایی که در تصویر نشان داده شده است ماساژ دهیم . ماساژ باید با نوک انگشتان بمدت یک دقیقه انجام شود
نقطه 1:
گوشه داخلی چشم-فشار متقارن از هر دو طرف.

نقطه  2:
فقط سه نقطه لبه بیرونی ، وسط، و لبه داخلی ابرو-فشار متقارن در هر دو ابرو بطور همزمان
ر

نقطه 3:
به طور مستقیم بین ابروها .

نقطه 4:
در فاصله نیم سانتی متر پایین تر از پلک پایین –به طور همزمان در هر دو چشم.

مطالب مشابه را ببینید!