مجله تاپ‌ناز‌

متن انگلیسی برای پدر + جملات قدردانی و تشکر از پدر گرامی

در این بخش زیباترین متن ها و جملات به زبان انگلیسی در مورد پدر و جملات قدردانی و تشکر از پدر عزیز را در این بخش گردآوری کرده ایم و امیدواریم که این متن و جملات مورد توجه قرار بگیرد.

متن و جملات انگلیسی برای پدر گرامی و قدردانی از او

جملات و متن زیبای در مورد پدر به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی را می خوانید.

Father’s mother’s safety … peace

پدر یعنی امنیت…مادر یعنی آرامش

***

Father of the mountain range

پدر یعنی کوه رنج

***

Father of the backrest

پدر یعنی تکیه گاه

***

Perhaps they are not stars in the sky, but rather openings where our loved ones shine down to let us know they are happy
Eskimo Proverb

شاید آنها ستاره هایی در آسمان نیستند، بلکه دریچه هایی هستند که در آن عزیزان ما می درخشند تا به ما بفهمانند که خوشحال هستند.
ضرب المثل اسکیمویی

متن انگلیسی برای پدر

متن های زیبا در مورد پدر به زبان انگلیسی

Happiness is the father ….

خوشبختی یعنی پدر….

***

Father of peace.

پدر یعنی آرامش..

***

The only thing better than having you as my husband is our children having you as their dad.!

تنها چیزی که بهتر از داشتنِ تو به عنوان شوهره اینه که بچه هامون تو رو به عنوان پدر خودشون داشته باشن.

***

A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way

پدر نه لنگر است که مانع ما می شود و نه بادبانی است که ما را به آنجا ببرد، بلکه چراغ راهنمایی است که عشق او راه را به ما نشان می دهد.

متن انگلیسی برای پدر

Father, the pounding in the heart of the home
The father, a master-stroke
Father, Feel Good, relying on mountain
Father, the Comforter-time sadness
Father’s called chronic symptoms
Father, sent the sacrifice of house
Father, that is my pride and drunkenness
Father, all my life
Father-the-verge-of-clan
Father-that-are-a-tribe.

پدر ، یعنی تپش در قلب خانه
پدر، یعنی تسلط بر زمانه
پدر، احساس خوب تکیه بر کوه
پدر، یعنی تسلی وقت اندوه
پدر،یعنی زمن نام ونشانه
پدر ، یعنی فدا گردیده افراد خانه
پدر، یعنی غرور و مستی من
پدر، یعنی تمام هستی من
پدر-یعنی-شَرَف-یعنی-عَشیره
پدر-یعنی-بِرَندِ-یک-قبیله ..

***

Love means father, mother

عشق یعنی پدر مادر :))

***

Sending you all my love and I wish I could be there to give you a big bear hug. Happy Father’s day!

خیلی دوستت دارم و کاش می تونستم یه بغل بزرگ بهت بدم. روزت مبارک بابا جون.

***

Now I’m a father myself, I admire you all the more! Thanks for being such a great dad and role model, and now a wonderful grandfather too! Have a great day!

حالا که من خودم پدر هستم، تو رو بیشتر تحسین می کنم! از اینکه پدر و الگوی بسیار خوبی هستی، و حالا یه پدربزرگ فوق العاده هم هستی سپاسگزارم! روز عالی داشته باشی!

***

“.There is no expiration date on the love between a father and his child”
Jennifer Williamson

“هیچ تاریخ انقضا برای عشق بین پدر و فرزندش وجود ندارد.”
جنیفر ویلیامسون

متن انگلیسی برای پدر

…. Father’s father’s pride, great, father of the mountain security, shelter, father, father of a girl’s first love

پدر یعنی…. پدر یعنی غرور ، بزرگی ، امنیت پدر یعنی کوه ،

سر پناه ، پدر یعنی اولین عشق یک دختر پدر ها

***

جملات زیبا در مورد پدر گرامی به زبان انگلیسی

Father’s Love Father’s world visiting the sanctuary of a happy father’s father …

پدر یعنی عشق پدر یعنی پناهگاهی از خوشی پدر یعنی دنیایی از دیدن ها پدریعنی…

***

Father’s honor, the courage

پدر یعنی شرف ، یعنی شهامت …

***

The greatest gift
I ever had
Came from God;

I call him Dad!

بزرگترین هدیه ای
که همیشه
از خدا گرفته بودم ؛

من او را پدر می نامم!

***

“I extend a warm thank you to my dearest dad who has given me all the love and support…. Thank you and Happy Father’s Day.”

از بهترین پدر که تمام عشق و حمایتش را به من داده است، بسیار سپاسگزارم. ممنون و روزت مبارک.

***

Love your parents
and treat them
with loving care…
For you will
only know
their value
when you see
their empty chair…

والدین خود را دوست داشته باشید
و
با مراقبتهای عاشقانه رفتار کنید …
برای اینکه
فقط صندلی خالی خود را می بینید
ارزش آنها را می دانید

***

We love you so much, you’re the best daddy and the best husband! Happy Father’s day.

همه ما عاشقتیم. تو بهترین پدر و همسر هستی. روزت مبارک.

متن انگلیسی برای پدر

جملات انگلیسی در مورد پدر

A child who is allowed to be disrespectful to his parents will not have true respect for anyone. Billy Graham
بچه های که به پدر و مادر خود توهین کند،برای هیچ شخص دیگری احترامی قائل نمی شود.بیلی گراهام.

***

One of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad. Jim DeMint
یکی از بهترین عناوین دنیا پدر و مادر است و یکی از بزرگترین نعمت های دنیا این است که والدین در کنارت باشند و آنان را پدر و مادر صدا کنی.

***

“Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.”
― Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
کودکان ابتدا با عاشق پدر و مادر بودن زندگی را آغاز می کنند بعدا که بزرگ شدند آنها را قضاوت کرده و برخی اوقات آنها را می بخشند.

***

Father of peace.
پدر یعنی آرامش..

***

…. Father’s father’s pride, great, father of the mountain security, shelter, father, father of a girl’s first love
ترجمه ی فارسی:پدر یعنی…. پدر یعنی غرور ، بزرگی ، امنیت پدر یعنی کوه ،
سر پناه ، پدر یعنی اولین عشق یک دختر پدر ها

***

Love your parents

and treat them

with loving care

For you will

only know

their value

when you see

their empty chair…

والدین خود را

دوست داشته باشید و

با مراقبتهای عاشقانه

رفتار کنید …

برای اینکه

فقط صندلی خالی خود را می بینید

ارزش آنها را می دانید

***

متن انگلیسی برای پدر

متن زیبا در مورد پدر به زبان انگلیسی

Father’s Love Father’s world visiting

the sanctuary of a

happy father’s father

معنی به فارسی :

پدر یعنی عشق

پدر یعنی پناهگاهی از خوشی

پدر یعنی دنیایی از دیدن ها پدر یعنی…

***

The greatest gift

I ever had

Came from God

I call him Dad!

بزرگترین هدیه ای

که همیشه

از خدا گرفته بودم ؛

من او را پدر می نامم!

***

On the occasion of Father’s Day, I thank you my dearest husband for being such a loving, caring and affectionate father to our kids.

به مناسبت روز پدر از همسر عزیزم تشکر می کنم که چنین پدر مهربان، دلسوز و با محبتی نسبت به فرزندانمان است.

متن انگلیسی برای پدر

Father, the pounding in the heart of the home

The father, a master-stroke

Father, Feel Good, relying on mountain

Father, the Comforter-time sadness

Father’s called chronic symptoms

Father, sent the sacrifice of house

Father, that is my pride and drunkenness

Father, all my life

Father-the-verge-of-clan

Father-that-are-a-tribe.

ترجمه:

پدر ، یعنی تپش در قلب خانه

پدر، یعنی تسلط بر زمانه

پدر، احساس خوب تکیه بر کوه

پدر، یعنی تسلی وقت اندوه

پدر،یعنی زمن نام ونشانه

پدر ، یعنی فدا گردیده افراد خانه

پدر، یعنی غرور و مستی من

پدر، یعنی تمام هستی من

پدر-یعنی-شَرَف-یعنی-عَشیره

پدر-یعنی-بِرَندِ-یک-قبیله ..

***

 Father’s father’s pride, great

father of the mountain security

shelter, father

father of a girl’s first love

ترجمه ی فارسی:

پدر یعنی…

پدر یعنی غرور ، بزرگی ، امنیت

پدر یعنی کوه ، سر پناه

پدر یعنی اولین عشق یک دختر پدر ها

متن انگلیسی برای پدر

مطالب مشابه را ببینید!