مجله تاپ‌ناز‌

متن انگلیسی زمستان + تکست و جملات کوتاه برفی زمستانی با عکس نوشته

زیباترین جملات انگلیسی در مورد فصل زمستان و روزهای برفی را با ترجمه انگلیسی در این مطلب تاپ ناز آماده کرده ایم. در ادامه تکست های زیبا و عکس نوشته های طبیعت زمستانی را هم گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

متن انگلیسی و عکس نوشته برفی

Swear to the apostle

That you will come back

I believe in this miracle

I should wait

until winter goes

Flower buds!

به شقایق سوگند، که تو بر خواهی گشت… من به این معجزه ایمان دارم، منتظر باید بود… تا زمستان برود، غنچه ها گل بکنند…

**

It is so warm in here, and I cannot begin to explain how possible that is. I stare deep into your face and there is a warm feeling hurling all over my body. I finally found out why I feel this way. Your presence is my warmth even during winter. I LOVE YO

اینجا بسیار گرم است و من نمی توانم توضیح دهم که چطور چنین چیزی ممکن است. عمیقا به چهره ات خیره می شوم و احساس گرما همه وجودم را فرا می گیرد …. بالاخره کشف کردم که چرا چنین احساسی دارم. حضور تو گرمای من است حتی در طول زمستان … دوستت دارم.

The first fall of snow is not only an event, but it is a magical event. You go to bed in one kind of world and wake up in another quite different

اولین برف زمستانی تنها یک رویداد نیست بلکه یک اتفاق جادویی است. تو به رختخواب می روی و درجهانی کاملا متفاوت از خواب بیدار می شوی.

متن انگلیسی زمستان

I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says “Go to sleep, darlings, till the summer comes again.”

من در شگفتم که آیا برف به درختان و مزارع عشق می ورزد که این چنین آن ها را به آرامی می بوسد؟ و سپس آن ها را چنین آسوده و در امنیت با لحاف سفیدی می پوشاند و شاید می گوید:”بخوابید، عزیزانم، تا تابستان دوباره بیاید.”

**

جملات انگلیسی زمستان

I pray for you to be drowning in  rain
Like the smell of jasmine and basil
I pray in the winter of love
Believe in the spring season

دعا میکنم غرق باران شوی، مثل بوی خوش یاس و ریحان شوی

دعا میکنم در زمستان عشق، بهاری ترین فصل ایمان شوی

**

متن انگلیسی زمستان

My heart is frozen between autumn and winter / early spring although the idea or not? Tired of life I desire Judgment / sequel mine? With both, yes or no?

بین پاییز و زمستان دل من یخ بسته/ گو در اندیشه‌ی آغاز بهاری یا نه؟ خسته از زندگی‌ام میل قیامت دارم/ عاقبت مال منی؟ !با توام، آری یا نه؟

**

Do not grieve for our winter ennui of the fall season is beautiful, there is little to no memory of smell can not get up

از رفتنِ پاییز غصّه نخور زمستان برای ما دلتنگ ها فصلِ زیباتری ست باران نمی بارد تا بویِ هیچ خاطره ای بلند نشود

**

If kisses were snowflakes ,I’d send you a Blizzard

اگر بوسه ها، دانه های برف بودند برایت کولاکی از آن ها می فرستادم.

**

Welcome, winter. Your late dawns and chilled breath make me lazy, but I love you nonetheless

خوش آمدی زمستان! اگرچه سپیده دم های تو و نفس های سرد زمستانی ات من را سست و تنبل می کند اما من هنوز عاشقت هستم.

متن انگلیسی زمستان

Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire

زمستان زمانی برای آسودن است، برای غذای خوب و گرما، برای لمس دستی دوستانه و صحبت کردن در کنار آتش.

**

متن های زیبای به زبان انگلیسی

Snow, or rain is no different from winter to believe, that empty space is not enough for you

برف ببارد، یا باران… تفاوتی ندارد؛ برای باور زمستان، همین جای خالی أت کافی ست!!!

**

متن انگلیسی زمستان

Winter should not rush to pay for Autumn Leaves

فارسی:تاوان عجله زمستان را باید برگهای پاییز بدهند

**

When I change the season that changes clothes, I love you again …

Suppose winter is winter and I’ll walk slowly on the frozen walk!

Your love is the same wool that will warm your breath!

فصل که رخت عوض می کند دوباره عاشقت می شوم … گیرم زمستان باشد و من آهسته روی پیاده روی یخزده راه بروم ! عشق تو همین شال پشمی است که نفسم را گرم می کند !

**

متن انگلیسی زمستان

People are as cool as they are

close their bags

and disappear

One in fog

One in the mist

One in the rain

One in the wind

and their most ruthless in the snow…

آدم ها به همان خونسردی که آمده اند، چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند یکی در مه، یکی در غبار، یکی در باران، یکی در باد… و بی رحم ترینشان در برف…

**

عکس نوشته پروفایل زمستانی

God can be lived but cold winter endured * humans * throws me down …

زمستان خدا را می توان عمری تحمل کرد * ولی سرمای انسان ها * مرا از پای می اندازد …

**

متن انگلیسی زمستان

Licking is an excuse
Hold down the hands that you like more firmly
Your beautiful winter day!

لیز خوردن بهانه ای است، تا دست هایی را که دوست داری محکمتر فشار دهی. روز زمستانی تو قشنگ

**

جملات انگلیسی در مورد برف و زمستان

And without you
Even the moment my heart
Not tolerated
And the snow desperate for me
How to pass love, from my affiliations?
How do you go, even though you know what lonely you are?

و بی تو لحظه ای حتی دلم،  طاقت نمی آرد و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بار. چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

**

متن انگلیسی زمستان

Take care of your warmth, so that it does not hurt your life with the earth in the winter

مواظب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد ، زندگی با دلت نکند …

مطالب مشابه را ببینید!