مجله تاپ‌ناز‌

متن بیوگرافی انگلیسی با ترجمه فارسی برای اینستاگرام و تلگرام با جملات مفهومی

جملات و متن بیو به زبان انگلیسی

بیوگرافی یا بیو در اینستاگرام یکی از بخش های مهم این شبکه اجتماعی است که کاربر می تواند اطلاعات مختصر و یا متنی کوتاه را انتخاب کند و قرار دهد.

در این بخش بیو انگلیسی با ترجمه فارسی را قرار داده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

I want to grow old with you and
love you for the rest of my life
می‌خواهم با تو پیر شوم و
برای باقی عمر عاشق تو باشم

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

Positive mind, positive vibes, positive life
ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
ترجمه:از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

Stop explanation yourself and telling people everything
You owe no one any explanation of what you do
Your life is yours, not theirs
توضیح دادن در مورد خودتان و گفتن همه چیز به مردم را متوقف کن.
تو مسئولیتی برای توضیح آن چه که انجام می دهید نداری.
زندگی تو متعلق به توست نه به دیگران

جمله های کوتاه بیو

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

Trust what you feel, not what you hear
به چیزی که حس می کنی اعتماد کن، نه چیزی که می شنوی

متن شاخ برای بیو اینستاگرام

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

Never expect to get what you give, not everyone has a heart like you.
هرگز توقع نداشته باشد آن چه را که می دهید دریافت کنید، همه افراد قلبی شبیه شما ندارند.

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

Who looses today, won’t find tomorrow
.There is nothing important as today
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

He wants you !!!! Any excuse to stay
!! …
ترجمه:آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

!Sometimes going through a very difficult, something like Joan digging … like dying
گاهی گذشتن از یکی خیلی سخته، یه چیزی مثل جون کندن … مثل مردن!

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my head

میتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

 

 

متن بیوگرافی انگلیسی

متن انگلیسی برای بیو اینستا

.I choose to make the rest of my life the best of my life
تصمیم گرفته‌ام که باقی عمرم، بهترین دوران زندگی‌ام باشد.

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!

عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن عاشقانه برای بیو اینستاگرام

.You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد.

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.

امروز شنبه ست و فقط ۱?‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

.Beauty is confidence applied directly to your face
زیبایی همان اعتماد به نفسی است که مستقیماً در صورتمان ظاهر می‌شود.

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

جملات مفهومی انگلیسی برای بیوگرافی

don’t wait until people are dead to give them flower
برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن بیوگرافی انگلیسی

بیوهای جالب اینستاگرام

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded away

عزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

.You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش.

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

.I want you today, tomorrow, next week, and for the rest of my life
من تو را برای امروز، فردا، هفته بعد و باقی عمر می‌خواهم.

Sun lights up the daytime
And moon lights up the night

نور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن زیبا برای بیوگرافی تلگرام

.The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند.

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

.I want to grow old with you and love you for the rest of my life
می‌خواهم با تو پیر شوم و برای باقی عمر عاشق تو باشم.

بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت
If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise

.Happiness is not something ready made. It comes from your own actions
شادی چیزی حاضری و آماده نیست. شادی از اقدامات و کارهای ما ناشی می‌شود.

 

متن بیو اینستاگرام انگلیسی

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند .(( الیزابت تیلور
When you catch in a calumny, you know your real friends

A distant tour begins with one step…
سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

.Excellence is not a skill. It is an attitude
تعالی بودن یک مهارت نیست، بلکه یک نگرش و رویه رفتاری است.

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته
Always the huge blaze is from small spunkie

.Don’t be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone
از ایستادگی روی اعتقاداتت نترس، حتی اگر این کار به معنی تنها شدن باشد.

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط
Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

جمله کوتاه بیو انگلیسی

:۶ways for better future
learn to accept changes and your inabilities,
if you need help call help,
fight with your problems straightly,
accept your mistakes, take
.responsibility of yourself completely,
and tell the fact especially to yourself
شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر:
یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید.
اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید.
مستقیما با مشکلات خود درآمیزید.
اشتباهات خود رابپذیرید.
مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید.
واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان.

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

…Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران…

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.

عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزم

اگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهد

تو اصلا عاشق نیستی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.

دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیمدی و پیدام نکردی ….

می میرم

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

Where there is great love there are always miracles.

وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

بیو اینستا شاخ

Dance like no one’s watching, sing like no one’s listening, love like you’ll never get hurt, and … Live like it’s heaven on Earth
برقص انگار که کسی تماشایت نمی کند , بخوان انگار که کسی صدایت را نمی شنود , عشق بورز انگار که هرگز آزاری ندیده ای, و… زندگی کن انگار که بهشت بر زمین است!

Be thankful for what you have. You have no idea how many people would love to have what you’ve got. …
به خاطر آن چه که داری شکرگذار باش. چرا که نمی توانی تصور کنی چه بسیارند کسانی که عاشقِ داشتنِ داشته های تو هستند.

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

 

 

طریقه نوشتن بیوگرافی در اینستاگرام

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

Live for ourselves not for showing that to others..
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

تو از کی عاشقی؟ این پرسش آینه بود از من خودش از گریه ام فهمید مدتهاست، مدتهاست…

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد: “دلگرم نشو!”

متن خاص برای بیو اینستاگرام

هی فلانی….

زندگی شاید همین باشد!

زندگی شاید آن لبخندیست…

که دریغش کردیم…

درک سادگی از کشف تمام مجهولات عالم سخت تر است!

سادگی ها را باور کن…..

نمیدانم به مسافر دل بستم
یا
مسافر شد آنکه به او دل بستم . . .

انسان ها عموما دو دسته اند :
تـــو و بقیــــه . . .

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم . . .

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــم
میدانــم بالاخره
یک روز
به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ، ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .

متن برای بیو اینستاگرام

یک جام با تو خوردن ، یک عمر می پرستی
یک روز با تو بودن ، یک روزگار مستی . . .

همین که تو میدانــی
” دوستت دارم “
کافیست …
بگذار خفه کند خودش را
دنیا …

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .

سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران . . .

سفری به دور دنیاست ، وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

مرا تا بزن ، به قرینه هم تا بزن !
میخواهم تنها درگیر نیمه خودم باشم …

حوا بودن تاوان سنگینی دارد …
وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم به هوا نیاز دارند !!!

فکر کنم تو زندگیم یه جایی پیچ پیچیده ولی من نپیچیدم !!!

مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیبهایشان به دنبال فندک میگردند …

متن زیبا بیو اینستاگرام

بن بست زندگی جاییست که نه حق خواستن دارین نه حق انتخاب !

پایانی برای قصه نیست چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر …

شاید کم رنگ باشم اما هرگز دو رنگ نیستم …

حرفی برای گفتن اگر بود ، دیوارها سکوت نمی کردند !

.The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج می گیرند.

.Your life does not get better by chance; it gets better by change
زندگی تو با شانس و بخت و اقبال بهبود نخواهد یافت؛ بلکه باید کمر همت ببندی و تغییرش بدهی.

مطالب مشابه را ببینید!