مردان عاشق این زنها می شوند!

مردان از این زنان خوششان می‌آید!

مردان عاشق این زنها می شوند!

مطالعات علمی اخیر نشان داده اند که بر اساس ماهیت روانی، بسیاری از مردان، زنان مطیع را ترجیح می دهند؛ اما طنز ماجرا این است که همین مردان دوست دارند زنانی را که برخی مواقع زحمت و دردسر درست می کنند.

روانشناسان می گویند: مرد، تغییر را دوست دارد و از یکنواختی و تکرار خسته می شود. اگر چه او دوست دارد زنان از او اطاعت کنند، اما نه در همه زمان ها. برای همین، روان شناسان در ادامه می افزایند: مردان، عاشق زنانی هستند که با دردسر و ماجراجویی آنان را از محدوده زندگی طبیعی به جهانی دیگر فرستند.

این مطالعه می گوید که زنان باید ترکیبی باشند از فردی مطیع و دردسرساز، و توانا برای انتخاب زمان مناسب برای بازی در هر یک از این دو نقش به شکل کامل و بی نقص.

مطالب مشابه را ببینید!