مردی که رقت انگیزترین رژیم دنیا را دارد!

تعجب

مردی که رقت انگیزترین رژیم دنیا را دارد!

“آرتور بویت” مرد 72 ساله انگلستانی است كه رژیم غذایی بسیار عجیبی دارد به طوری كه شاید كسی دوست نداشته باشد پیرو آن باشد چرا كه او تنها از حیوانات مرده كنار جاده تغذیه می كند.
ممكن است شما هم دیده باشید كه در كنار جاده ها برخی حیوانات كه با خودروها تصادف كرده اند افتاده و جانشان را از دست داده اند و دیدن آن ها هم حتی رقت انگیز است. 

او می گوید در سال 1976 شروع به زندگی تنهایی كردم و از آن وقت تصمیم گرفتم تا شروع به خوردن حیوانات كشته شده كنار جاده كنم، او همچنین می گوید این رژیم غذایی برای او گاهی باعث می شود كه او تا چند روز نتواند غذایی بخورد چرا كه حیوانی برای خوردن پیدا نمی ك.

آرتور بویت در حالی این كار را انجام می دهد كه فرد فقیری نیست كه مجبور به انجام این كار باشد ولی این نوع پیدا كردن غذا را علاقه قدیمی خودش می داند.

او بسیاری از حیوانات را در یخچال خانه اش نگه می دارد. در یخچال او می توان پرنده های نادری را نیز پیدا كرد كه كشتن آن ها مجاز نیست ولی بر اثر تصادف او پیدا كرده است.

مطالب مشابه را ببینید!