معماي تقسيم ساعت

معما:
چگونه مي توان دو خط مستقيم روي صفحه اين ساعت کشيد که آن را به سه قسمت تقسيم کند ، طوري که مجموع اعداد هر قسمت با هم مساوي باشند؟

معماي تقسيم ساعت

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب معماي تقسيم ساعت
دو خط مستقيم به شکل زير در صفحه ساعت رسم مي کنيم …
اگر دقت کنيد مجموع اعداد در هر قسمت مساوي است با عدد 26 بيست و شش

معمای جدید, تست هوش تصویری, ساعت دیواری

مطالب مشابه را ببینید!