معمای تصویری : ستاره را پیدا کنید

معمای ستاره

سعی کنید در تصویر بالا ستاره پنج پر را پیدا کنید

.

.

.

آیا ستاره را پیدا کردید؟

.

.

.

معما

.

.

.

موقعیت ستاره پنج‌پر در تصویر زیر نمایش داده شده است:

معمای ستاره

مطالب مشابه را ببینید!