مجله تاپ‌ناز‌

معما : چند نفر در باغ هستند؟

معما : چند نفر در باغ هستند؟

معما : چند نفر در باغ هستند؟

عده اي به ترتيب وارد باغي شدند و به شماره ورود خود سيب چيدند …
اولي ، يکي … دومي ، دوتا … سومي ، سه تا … و …
سپس سيب ها را روي هم ريخته و بطور مساوي بين خود تقسيم کردند … به هرکدام 9 (نه) سيب رسيد.
سوال: تعداد نفراتي که سيب چيدند چند نفر بود؟

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

جواب معما:
چون به هرکدام 9 (نه) سيب رسيده است ، پس عدد مورد نظر مضربي از عدد 9 (نه) است …
براي به دست آوردن اين عدد ، ابتدا اعداد ترتيب ورود نفرات به باغ را با هم جمع مي کنيم …
و ادامه مي دهيم تا به عددي برسيم که هم مضربي از عدد 9 (نه) باشد و هم بر تعداد اعدادي که با هم جمع کرديم ، بخش پذير باشد …
با توجه به روش پائين مشاهده مي کنيد که به عدد 17 (هفده) مي رسيم …
پس تعداد نفراتي که به باغ وارد شده اند و سيب چيده اند 17 (هفده) نفر است …

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153
153÷9=17

مطالب مشابه را ببینید!