موجوداتی نورانی در عمق دریا + تصاویر

این تصاویر زیبا در تاریکی شب و دوربین ویژ ه ای گرفته شده است.این تصاویر از زیستگاه دریایی این ماهی ها در هاوایی گرفته شده اند.

جانداران دریایی

جانداران دریایی

جانداران دریایی

جانداران دریایی

جانداران دریایی

 

 

مطالب مشابه را ببینید!