میزان افزایش حقوق بیمه بیکاری

میزان افزایش حقوق بیمه بیکاری

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران گفت:متناسب با سابقه کار و عایله مندی ها در میزان بیمه بیکاری اثر بخش است.

افزایش حقوق بیمه بیکاری

حاتم شاکرمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره میزان مقرری بگیر بیمه بیکاری گفت:بیمه بیکاری مطابق با افزایش حداقل دستمزد در سال 96افزایش یافت. بر اساس قانون کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری 85 درصد حقوق افراد است که 55 درصد به عنوان حداقل مزد سه ماه آخر پرداخت می شودو 100 درصد حق همسر و10درصد برای دو فرزند است، یعنی هر کدام از فرزندان 10 است.بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران گفت:متناسب با سابقه کار و عایله مندی ها در میزان بیمه بیکاری اثر بخش است. در استان تهران 49هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری هستند.در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت 500ماه است.

وی تسریع و تسهیل در روند پرداخت بیمه بیکاری را یکی از مزیت ها عنوان کرد و گفت:سالانه بیش از 50 هزار نفر به 84 کاریابی تهران مراجعه می کنند که به فرصت های شغلی متناسب با شرایط بیکاران معرفی می شوند.

شاکرمی با بیان اینکه حدود 25 درصد از کل مقرری‎بگیران بیمه بیکاری سراسر کشور، در استان تهران حضور دارند، گفت:بنابراین واگذاری پرداخت بیمه بیکاری به مراکز کاریابی به عنوان بخش های خصوصی یک کار بزرگ است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر در تهران حدود 50 هزار نفر نیز بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت:بیکاری و اشتغال از شاخص نرخ مشارکت تبعیت می کنند بنابراین به رغم اینکه در سال های اخیر فرصت های جدید شغلی برای جوانان فراهم شد و برخی بیکاران شاغل شدند، اما به دلیل افزایش نرخ مشارکت، به تبع آن نرخ بیکاری افزایش می یابد.

میزان افزایش حقوق بیمه بیکاری

مطالب مشابه را ببینید!