نگاهی به دیدنیهای شهر زیبای بارسلونا

نگاهی به دیدنیهای شهر زیبای بارسلونا 

یکی از شگفتی های معمار اسطوره ای اسپانیا آنتونی گائودی است که در واقع توسط گائودی در سال 1904 تجدید بنا شده است.

چند بار نیز بعد از وی بازسازی و زیبایی سازی روی آن صورت گرفته است تا بدین شکلی که می بینید، در آمده است.

دومینیک سوگرانس نیز به عنوان دستیار گائودی روی تجدید بنای آن نقش داشته است.

زیبایی‌های‌عجیب‌شهربارسلونا

کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
کازاباتلو؛ شگفتی هنری گائودی بارسلونا
مطالب مشابه را ببینید!