هنرنمایی فوق العاده زیبا بر روی نوک مداد +تصاویر

هنرنمایی فوق العاده دیدنی هنرمند مجارستانی Cerkahegyzo carves را بر روی نوک مداد مشاهده می کنید.او یک مجسمه ساز مینیاتوری است.

هنرنمایی روی نوک مداد


1202 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

3134 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

487 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

573 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

666 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

766 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

864 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

964 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1063 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

11102 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1259 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1355 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1452 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1550 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1644 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1743 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1838 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

1936 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

2034 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

2154 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

2233 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

2329 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

2427 Intricate Sculptures Carved from a Single Pencil (24 photos)

 

مطالب مشابه را ببینید!