هنرنمایی های دیدنی با لاستیک فرسوده خودرو

سالانه هزاران هزار لاستیک فرسوده و در محیط رها میشوند.لاستیک هم به دلیل ترکیب شمیایی که دارد سالیان سال تجزیه نمی شود و به همان حالتش باقی می ماند.

در صورت سوختن نیز به دلیل احتراق ناقص گازهای خطرناکی تولید می کند که جو زمین را بسیار آلوده می سازد.

به همین دلیل گروهی 4 نفره با ابتکار و هنر خود این لاستیک ها را به نوعی مجسمه و قطعه هنر تبدیل کرده اند.میرکو فولدین، چاکایا بوکر،ان کارنیگتون، یونگ هو جی و آنه ماری وان پولنتر خالق این مجسمه ها هستند.

 

Mirko Flodin

لاستیک فرسوده خودرو

لاستیک فرسوده خودرو

لاستیک فرسوده خودرو

لاستیک فرسوده خودرو

Chakaia Booker

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

Ann Carrington

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

Yong Ho Ji

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

AnneMarie Van Splunter

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

مجسمه لاستیکی

 

مطالب مشابه را ببینید!