هومن خلعتبری و همایون شجریان کنار هم(7عکس)

هومن خلعتبری و همایون شجریان کنار هم(7عکس)

در این تصاویر هومن خلعتبری به عنوان رهبر ارکستر در کنار همایون شجریان دیده می شود.

هومن خلعتبری

هومن خلعتبری و همایون شجریان

هومن خلعتبری و همایون شجریان

هومن خلعتبری و همایون شجریان

هومن خلعتبری

هومن خلعتبری و همایون شجریان

هومن خلعتبری و همایون شجریان

مطالب مشابه را ببینید!