وقتی که پوست تخم مرغ، مرغ شود + تصاویر

هنرمندی به نام برایتون با جمع آوری پوست تخم مرغ به رنگ های مختلف و با چسباندن آنها در کنار هم این مجسمه مرغ را ساخته است.

وقتی که پوست تخم مرغ، مرغ شود

وقتی که پوست تخم مرغ، مرغ شود

وقتی که پوست تخم مرغ، مرغ شود

وقتی که پوست تخم مرغ، مرغ شود

مطالب مشابه را ببینید!