پرموترین و پشمالوترین دختر دنیا را ببینید

سوپاترا ساسوفان دختری پر مویی است که زندگی را به سختی می گذراند.

در مدرسه به او می گویند دختر گرگی یا میمون و وضعیت بدی برای او پدید می آورند.علت این نقص کروموزوم معیوبی است که رشد مو در گوش , صورت , شکم , کمر , دست , آرنج و پاهای او را زیاد کرده است.

موهای او باعث شد که نامش به عنوان پرمو ترین دختر جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.

دختر پرمو

دختر پرمو

دختر پرمو

دختر پرمو

دختر پرمو

دختر پرمو

دختر پرمو

دختر پرمو

مطالب مشابه را ببینید!