مجله تاپ‌ناز‌

پسر 10 ساله عجیب و سرسخت هندی

این پسر ده ساله کارهای عجیبی را انجام می دهد.روی سر این پسرک نارگیل می شکنند و روی بدنش شیشه خورد می کنند.

پسر هندی

پسر عجیب

پسر عجیب

پسر سرسخت

پسر عجیب

پسر عجیب

پسرک عجیب

مطالب مشابه را ببینید!