پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت (عکس)

پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت (عکس)

قیمت بنزین از ساعت 12 پنجشنبه شب افزایش یافت. تصاویر زیر وضعیت تعدادی از پمپ بنزین های تهران بعد از افزایش قیمت را نشان می دهد.
پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت (عکس)

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

اخبار,پمپ بنزین های تهران بعد از قیمت جدید سوخت

مطالب مشابه را ببینید!