پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر

به دلیل ازدحام جمعیت و شلوغی پیکر مرتضی پاشایی به سردخانه منتقل شد و ساعت 20:30 در خانه ابدی خود در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر


پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر پیکر مرتضی پاشایی شبانه به خاک سپرده شد/ عکس قبر

نوشته های مشابه