دانستنی ها

چرا باید از شغلمان راضی باشیم؟

اگر شغلتان را دوست ندارید پس به تصاویر زیر نگاه کنید

اول باید خوشحال باشی که در چین برقکار نیستی

برقکار چینی

دوم اینکه در مجارستان لوله کش نیستی

مشاغل سخت

سوم اینکه درشرق آسیا سرویس تحویل سیار پیتزا نیستی

مشاغل سخت

چهارم اینکه کارگر باغ وحش در آمریکا نیستی

پنجم اینکه کارگر حفار در لهستان نیستی

 و آخرین شغل اینکه توالت سیار نیستی

مشاغل سخت

 

نوشته های مشابه