چکامه چمن ماه: زیبایی یک زن در چشمانش است

چکامه چمن ماه: زیبایی یک زن در چشمانش است

چکامه چمن ماه: زیبایی یک زن در چشمانش است

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست، در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست. زیبایی یک زن در چشمانش است. چشم هایش راهِ ورودیِ قلبش هستند، مکانی که عشق در آن جای دارد.

اخبار,اخبار فرهنگی ,چکامه چمن ماه

مطالب مشابه را ببینید!