کدام نمازها بر انسان واجب است؟

نماز واجب

نمازهایی در دین اسلام بر انسان واجب است که در این مطلب این نمازهای واجب بر انسان را می بینید.

 

نمازهایی که بر انسان واجب است

خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از:
1- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.
2- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و … واجب مى‌شود.
3- نماز میّت: خواندن نماز میت مسلمان دوازده امامى بر هر مکلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند.
4-  نماز طواف واجب خانه کعبه.
5- نماز قضاى پدر و مادرکه بر پسر بزرگتر واجب است.
6- نمازى که به واسطۀ اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى‌شود.

مطالب مشابه را ببینید!