کشتن دختر به علت مزاحمت در روابط زناشویی!

قتل دختر

کشتن دختر به علت مزاحمت در روابط زناشویی!

یک مرد جزائری دختر خوانده یتیم خود را بخاطر اینکه مزاحم روابط زناشوئی میشد،کشت.

به گزارش انتخاب ؛ جسد این کودک در خیابان کنار خانه پیدا شد و او بگونه ای صحنه سازی کرده بود که این دختر ربوده شده و پس از دزیدن جواهراتش او را کشته انداما پلیس با دیدن گل موجود بر کفش این مرد و مطابقت آن با گل موجود در مکان یافتن جسد به مسئله مشکوک شد و سپس جوهرات دختر را نیز در جیب این شخص یافت.

طبق اعترافات او “سناء بوکلیخه” دختر همسر او شبها اصرار میکرد که در کنار مادر بخوابد و همین دلیل او را به کشتن این کودک با همکاری دوستش سوق داد.

مطالب مشابه را ببینید!