مجله تاپ‌ناز‌

کلمات متضاد و کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

آموزش کلمات متضاد فارسی پایه چهارم ابتدایی

در این بخش کلمات متضاد فارسی ویژه کلس چهارم دبستان را ارائه کرده ایم.

کلمات متضاد و کلمات هم خانواده فارسی چهارم دبستان

کلمات متضاد فارسی چهارم دبستان

کلمات متضاد : درس اول چهارم دبستان

شروع # پایان
تیره # روشن
زیبا # زشت
دشوار # آسان
گرم # سرد
ضخیم # نازک
قبل # بعد

***

کلمات متضاد : درس دوم چهارم دبستان

اوایل # اواخر
طولانی # کوتاه
دور # نزدیک
نو # کهنه
کمیاب # فراوان
دانایی # نادانی

***

کلمات متضاد : درس سوم چهارم دبستان

خوشحال # ناراحت
راست # چپ
بیرون # داخل
نخورد # خورد
کمی # زیادی

***

کلمات متضاد : درس ۴ چهارم دبستان

پیش # پس
رفت # آمد
خیلی # کم
زود # دیر
شادمان # غمگین ، ناراحت
باز کرد # بست
زنده # مرده
جوان # پیر
دانا # نادان
خواب # بیدار

***

کلمات متضاد : درس ۵ چهارم دبستان

زیبا # زشت
شیرین # تلخ
گران بها # ارزان
اسیر # آزاد
بخواه # نخواه
ساکت # شلوغ
بالا # پایین
خام # پخته
کوتاه # بلند

***

کلمات متضاد : درس ۶ چهارم دبستان

آشتی # قهر
ناامید # امیدوار
آخرین # اولین
دوستان # دشمنان
پیروزی # شکست
تنگ # گشاد
کور # بینا
نزدیک # دور
بی جان # جاندار
جوان # پیر
سختی # اسانی
محکم # شل
خاور # باختر

***

کلمات متضاد : درس ۷ چهارم دبستان

ورود # خروج
آغاز # پایان
مرتب # نامرتب ، شلخته
خوشحال # ناراحت ، غمگین
منظم # نامنظم
خاموش # روشن
بزرگی # کوچکی
می گریستند # می خندیدند
پرتوان # کم توان

***

کلمات متضاد : درس 11 چهارم دبستان

تازه # کهنه
روشن # خاموش
سرد # گرم
سختی # راحتی
با سواد # بی سواد
بیرون # درون
بیدار # خواب

***

کلمات متضاد چیست ؟

کلمات متضاد، کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم، مخالف یکدیگر باشند. دو کلمه را که معنای مخالف داشته باشند، متضاد می نامند.

گفته شده شرط متضاد بودن دو کلمه آن است که هر دو از یک زبان باشند.

مانند : بیاض و سیاه/ حیات و مرگ را متضاد به شمار نیاورده اند، اگر چه در معنی متفاوتند.آموزش کلمات هم خانواده فارسی چهارم ابتدایی

در ادامخ لیست تعدادی از کلمات هم خانواده را که در کتاب درسی چهارم دبستان وجود دارد را ارائه کرده ایم. می توانید برای خارج شدن از جو خشک و کسل کنده آموزش، این کلمات را بازی و فعالیت های مختلف در آمیخته کنید.

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی

دو کلمه ی دارای حداقل ۳ حرف مشترک(به ترتیب) که معنی تقریبا نزدیکی داشته باشند را هم خانواده میگوییم

محل و محله (جا و مکان ـ جا و مکان گروهی از مردم) – احترام و محترم

فعال و فعالیت(شخص کوشا ـ تلاش کردن) – طفل و اطفال

ولی و اولیا – فکر و افکار

مدرسه و مدارس – حال و احوال

معروف و معرف – صلح و مصالحه

محیط و احاطه – اختراع و مخترع

حفظ ، حافظ ، محافظ و محافظت

نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

عجیب و عجایب – خارج ، خروج و مخرج

عدل ، عادل و عدالت

مسئله و مسائل – لحظه و لحظات

ضعیف ، ضعف و ضعفا

شجاع و شجاعت – مرمت و ترمیم

صدمه و صدمات – معالجه و علاج

هاجر ، مهاجر و هجرت – منتظر و انتظار

غروب ، غرب و مغرب

توضیح : شایان ذکر است که جمع های شکسته – مکسر – نیز می توانند جزو هم خانواده ها محسوب شوند. برای مثال: خبر – اخبار

خلیفه ـ خلفا

هم خانواده: درس اول

انتخاب : منتخب
سطح : سطوح
مهاجر : هجرت
مزارع : مزرعه
تصویر : تصاویر ، مصور
منظره : مناظر ، منظر

***

هم خانواده : درس ۲

اوایل : اول
معتدل : اعتدال
مسافر : سفر
مشغول : شغل ، اشتغال
غذا : تغذیه
لطیف : ملاطفت ، لطافت

***

هم خانواده : درس ۳

عذر : معذرت ، عذر خواهی
طرف : اطراف
فهم : فهمیده
حاکم : حکیم ، حکم ، محکوم
محل : محله
گود : گودی ، گودال

***

هم خانواده : درس ۴

قصد : قاصد ، مقصود
تعجب : عجیب ، عجایب
حاضر : حضرت ، حضور ، احضار
مشهور : شهرت
قدیم : قدمت
فکر : افکار ، تفکر ، متفکر
حال : احوال ، حالت
حرکت : متحرک ، تحرک
نجات : منجی ، ناجی

***

هم خانواده : درس ۵

شگفت زده : شگفت انگیز
موضوع : وضع ، اوضاع
مشتاق : اشتیاق ، شوق
شرمنده : شرمسار ، شرمگین
پیام : پیامبر ، پیام رسان ، پیامک
شکایت : شاکی
سکوت : ساکت
تجارت : تاجر ، تجار
لذت : لذیذ
اسیر : اسارت
حبس : محبوس

***

هم خانواده : درس ۶

ماهر : مهارت
محکم : استحکام ، مستحکم
نقص : ناقص ، نواقص
تحقیر : حقارت ، محقر ، حقیر
توانا : توانایی ، توان ، توانمند
عیب : عیوب ، معیوب
خبر : اخبار ، مخبر ، مخابرات
منتظر : انتظار
رشید : رشادت
مشکل : اشکال

***

هم خانواده : درس ۷

استقبال : مستقبل ، اقبال
صبر : صبور ، صابر
حس : احساس ، محسوس ، حواس
منظم : نظم ، ناظم ، منظوم
طلوع : طالع ، مطلع
مدرسه : مدرس ،درس
انتظار : منتظر
عزیز : معزز ، عزیزه
جمعیت : جماعت ، مجموعه ، جمع
فعالیت : فعال

***

هم خانواده : درس 11

کتاب : مکتوب ، کاتب ، مکتب
راضی : رضایت ، مرضیه
مقصود : قصد ، قاصد
صبر : صابر ، صبور
قبول : قابل ، مقبول
فعال : فعالیت
شعر : شاعر ، مشاعره
اختراع : مخترع
اقامت : مقیم
اعتماد : معتمد
تصویر : تصور ، مصور
استعداد : مستعد
طفل : طفولیت ، اطفال
عشق : معشوق
افکار : فکر ، تفکر ، متفکر
زیستن : زیستگاه ، زیست

***

بازی با کلمات هم خانواده

بازی با کلمات هم خانواده : به عنوان مثال می توانید برای مجموعه کلماتی که کودک به سختی یاد میگیرد، برگه هایی را با مقوا با شکلهای جذاب ببرید و روی آن ها کلمات را بنویسید. سپس در هر هفته به تناسب ظرفیت کودک تعدادی از آنها را روی در اتاق یا کمد دانش آموز بچسبانید و از او بخواهید هر روز چند بار آن ها را با صدای بلند بخواند.

حتی می توانید کارتهای هم خانواده را با استفاده از مقوا درست کنید وبا آن ها بازی کنید. ( مثلا برای سرعت پیدا کردن و جور کردن هم خانواده ها توسط کودک زمان بگیرید و زمان مورد نیاز را ثبت کنید و متناسب با زحماتش او را تشویقش کنید!)

مطلب مشابه: کلمات هم خانواده و کلمات متضاد فارسی پنجم دبستان

مطالب مشابه را ببینید!