مجله تاپ‌ناز‌

کلمات هم خانواده و کلمات متضاد فارسی پنجم دبستان

در این بخش تاپ ناز کلمات هم خانواده و کلمات متضاد کلاس پنجم دبستان را گردآوری کرده ایم.

آموزش کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان

در ابتدا کلمات هم خانواده فارسی پنجم دبستان را ارائه کرده ایم.

کلمات هم خانواده و کلمات متضاد فارسی پنجم دبستان

هم خانواده درس 1 فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

ضعیف: ضعف، مستضعف

کریم: کرامت، تکریم

مونس: انس، انیس

آفرینش: آفریده، آفرید

عمیق: عمق، اعماق

توصیف: وصف، موصوف

فصل: فصول

عظیم = اعظم – عظمت

شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز

لطیف = لطف – الطاف

موضوع = وضع – اوضاع

محکم = استحکام – مستحکم

طرف = اطراف
عالم = علم – معلوم – معلّم

عجیب = عجایب – تعجّب

تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

**

هم خانواده درس 2 فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا

فضل: فاضل ، فضیلت

انجم: نجوم ، نجم

شکر: شاکر ، تشکر
تاثیر: موثر، اثر

تعریف: معرفی

دیدن: دید، دیدار

لیل = لیالی

شمار = شمردن – شمارش

**

هم خانواده درس 3 فارسی پنجم ابتدایی رازی و ساخت بیمارستان

شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آور

معلوم = علوم – علم – معلّم

اندیشه: اندیشیدن، اندیشمند

فاسد: فساد، مفاسد

شوق: اشتیاق، تشویق
طبیب: طب ، مطب

شرط: شرایط، مشروط

موفقیت: توفیق، موفق
تعجب: متعجب، عجیب، عجایب
رهنما: راهنمایی

دانش: دانشمند، دانشگاه
توانا: توانایی، توانمند

**

هم خانواده درس 4 فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

مراقبت = مراقب

حوادث = حادثه

تجربه: تجارب

جمع: مجموع، جامع

محافظت: حفاظ، حفظ
مقصد: مقصود، قصد

غفلت: غافل

فضیلت: فاضل، فضل
معلوم: علوم ، علم

هلاک: هلاکت، مهلک

**

هم خانواده درس 5 فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبن فارسی

خندید = خنده – خندان

رویید = رویش – روییدن

بزرگ = بزرگان

انتخاب: منتخب

مخصوص: اختصاص، خاص

دقت: دقیق
مطمئن: اطمینان

منتظر: انتظار

زحمت: مزاحم، مزاحمت
جمع: مجموعه، جامع

اعتماد: معتمد

حاصل: محصول

**

هم خانواده درس 6 فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی فارسی

تصوّر = تصویر – مصوّر

تضمین = ضمانت – ضامن

حاضر = حاضران – محضر

تفکّر = فکر – متفکّر

اعتقاد = عقیده – معتقد
استقلال: مستقل

اسلامی: مسلمان ، مسلمین

احساسات: احساس ، حس
افتخار: فاخر ، مفتخر

عظمت: عظیم

احترام: محترم
شهدا: شهید، شاهد

**

هم خانواده درس 8 فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن فارسی

شجاعت = شجاع

آشفتگی = آشفته

غلتاندن = غلتیدن

تسلیم = مسلم – مسلمان
شهید = شهادت – شاهد

اندوه = اندوهگین

هجوم: مهاجم، تهاجم

شدت: شدید
مانع: موانع ، منع

اوضاع: وضع ، وضعیت

**

هم خانواده درس 9 فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز، امروز و فردا

گفت: گفتار ، گفتگو

منظم: ناظم، نظم

لطف: الطاف، لطیف
معاصر: عصر

مخصوص: خاص، خصوص

صبر: صابر ، صبور
جمع: مجموع ، جمیع

**

هم خانواده درس 10 فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

نقش: نقوش، نقاش، نقشه

مساجد: سجده، مسجد، سجود

مشغول: شغل، شاغل ، مشاغل
حافظ: حفظ، محفوظ، حافظه

تشویق: مُشَوِّق ، شوق، اشتیاق

محمود: حامد، حمد ، تحمید
ضامن: تضمین، ضمانت، ضمین

ذهن: اذهان، ذهنیّت، ذهنی

شهرت: مشهور، مشاهیر، شهیر

**

هم خانواده درس 11 فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

قتل: قاتل ، مقتول

جامعه: جمع ، جوامع

حکومت: حاکم
عجیب: عجب ، عجایب

حادثه: حوادث

مدارس: مدرسه ، درس
تحصیل: حاصل ، محصول

لطف: لطیف

عظمت: عظیم، معظم

**

هم خانواده درس 12 فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد (فرهنگ بومی 2)

مشهور: شهرت ، مشاهیر

شعر: شاعر ، مشاعره

عیب: عیوب ، معیوب
خلق: خالق ، مخلوق

لرزه: لرزان ، لرزش

تصور: تصویر ، تصاویر
اطبا: طبیب ، مطب

عالج : معالجه

حاضر: حضور ، محضر

**

هم خانواده درس 13 فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید

مخصوصا: مخصوص ، خاص

انتظار: منتظر

مشغول: شغل ، شاغل
خارج: خروج

**

هم خانواده درس 14 فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

ترس: ترسو ، ترسان

شریف: شرف ، مشرف

قدرت : قادر ، مقتدر ، اقتدار
موفقیت: توفیق ، موفق

جهال: جاهل ، جهالت

تضمین: ضامن ، ضمانت
دفاع: مدافع ، دفع

**

هم خانواده درس 15 فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

خطوط: خط ، خطاط

سالم: سالمت ، سلیم

عبور: عابر ، معابر
تشکر: شکر ، شکور ، شاکر

خبر: اخبار ، مخبر

فکر: فکور ، تفکر ، افکار

**

هم خانواده درس 16 فارسی پنجم ابتدایی وقتی بو علی، کودک بود

شکر: شاکر ، تشکر

حقیقت: حقایق

طبیب: طب ، مطب ، اطبا
دانش: دانشمند ، دانا

کوشش: کوشا ، کوشنده

نقل: انتقال
حفظ: حافظ ، محافظت

**

هم خانواده درس 17 فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

سعی : ساعی

فارغ: فراغت

جسم: اجسام
قناعت: قانع

رسم: رسوم ، مرسوم

تدبیر: تدابیر
بینا: بیننده

معلم: علم ، علوم ، تعلیم

حضور: حاضر ، محضر


آموزش کلمات متضاد فارسی پنجم دبستان

در ادامه نیز کلمات متضاد برای پنجم دبستان را آماده کرده ایم.

کلمات متضاد درس 1 فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

بیرون ≠ درون

خوب ≠ بد

روز ≠ شب

زمین ≠ آسمان

لطیف # خشن

نو # کهنه

درنگ # عجله
کهن # جدید

بلندترین # کوتاه ترین

بخندد # بگرید، گریه کند
ساده # سخت

زیبا # زشت

سرد # گرم
پاکی # ناپاکی، پلیدی

آرام # نا آرام

نرم # زیر
شاداب # غمگین

نازک # کلفت

خواب # بیدار
کوتاه # بلند

خشک # خیس

روشنایی # تاریکی
گرما # سرما

**

کلمات متضاد درس 2 فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا

خورشید ≠ ماه

بحر # بر

لیل # نهار

مرده # زنده
برهنه # پوشیده

بزرگ # کوچک

زیبا # زشت
خواب # بیدار

مغرور # فروتن ، متواضع

غمگین # شاد

**

کلمات متضاد درس 3 فارسی پنجم ابتدایی رازی و ساخت بیمارستان

فراوان ≠ اندک

خوشحال ≠ ناراحت

پس ≠ پیش

فاسد ≠ سالم

کهن # جدید

بزرگ # کوچک

نزدیک # دور
تازه # کهنه

خندید # گریست

بدبو # خوش بو
پاکیزه # کثیف

ساده # مشکل

سالم # بیمار
مناسب # نا مناسب

برتر # پایین تر

بلند # کوتاه
بد # خوب

برنا # پیر

توانا # ناتوان

**

کلمات متضاد درس 4 فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

کاهلی ≠ زرنگی

خشنود ≠ ناراضی

آرام ≠ سریع

غفلت ورزیدن ≠ توجه کرن

با تجربه # کم تجربه ، بیتجربه
بسیار # کم نیک # بد
تهیدست# ثروتمند

زود # دیر

اندک # بسیار
گرسنه # سیر

شاد # غمگین

گمنام # معروف ، مشهور
نهان # آشکار

**

کلمات متضاد درس 5 فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبن فارسی

برتر ≠ پایین تر – پست تر

زیاد ≠ کم

رویید ≠ رشد نکرد – نرویید

خندید ≠ گریه کرد

بلند قامت# کوتاه قامت

باالترین # پایین ترین

کاهلی # زرنگی
نامرد # مرد

بهترین # بدترین

پیر # برنا، جوان
خالی # پر

زیبا # زشت

زود # دیر
شلوغ # خلوت

درمان # درد

نرمی # زبری ، درشتی

**

کلمات متضاد درس 6 فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی فارسی

آینده ≠ گذشته

تبریک ≠ تسلیت

پایان ≠ آغاز

فروغ ≠ تاریکی

خلاصه ≠ کامل

سربلندی ≠ سر افکندگی

خاوران # باختران

استقلال # وابستگی

فریاد # سکوت
پیروزی # شکست

کوتاه # بلند

مشکل # آسان
ارزشمند # بی ارزش

شجاعت # ترس

استوار # سست
سخت کوش # تنبل

**

کلمات متضاد درس 8 فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن فارسی

مباد ≠ باشد

عظیم ≠ کوچک

چابک ≠ کند

آخرین ≠ اولین

نیرومند # ضعیف

باختر # خاور

انبوه # کم
امید # نا امیدی

اسیر # ازاد

دشمن # دوست
دلیر # ترسو

زودتر # دیرتر

**

کلمات متضاد درس 9 فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز، امروز و فردا

بلندتر # کوتاه تر

بیشتر # کمتر

خوش اخالق # بد اخالق
ایستاد # حرکت کرد

پشت # جلو ، روی

منظم # نا منظم
مناسب # نامناسب

امروز # دیروز

برخاست # نشست
گذشته # حال

**

کلمات متضاد درس 10 فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

هیچ چیز # همه چیز

کم حرف # پر حرف

پرکار # کم کار
سیاهی # سفیدی

غرور # تواضع

بی صبرانه # با آرامش
شبانگاه # صبحگاه

**

کلمات متضاد درس 11 فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

سایه # آفتاب

پاک # آلوده

برخاست # نشست
اندوه # شادی

دشمن # دوست

نیازمند # بی نیاز
خواب # بیدار

معروف # گمنام پر

فروغ # کم فروغ

**

کلمات متضاد درس 12 فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد (فرهنگ بومی 2)

زیبا # زشت

پیران # جوانان

سفید # سیاه
اندوهگین # خوشحال

عاقبت # آغاز

شجاع # ترسو
آشکار # نهان

بلند # کوتاه

خوار # عزیز
جفا # مهر

گرسنگی # سیری

تندرست # بیمار
ناپسند # پسندیده

گران بها # بی ارزش

دیو # فرشته
بیمار # سالم

عاجز # توانا

راست # چپ
لاغر # چاق

فربه # لاغر

امید # نا امید

**

کلمات متضاد درس 13 فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید

کوچک # بزرگ

تمیز # کثیف

زیبا # زشت
زود # دیر

آرام # تند

ساکت # شلوغ
باز # بسته

**

کلمات متضاد درس 14 فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

رنج # خوشی

ناپسند # پسندیده

نا امن # امن
ترسو # شجاع

نکوهیده # پسندیده

موفقیت# شکست
اصلی # فرعی

جهل # دانایی

تاریکی # روشنایی
درمان # درد

تلخی # شیرینی

سالمت # بیماری
دروغین # راستین

**

کلمات متضاد درس 15 فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

خارج # داخل

دوست # دشمن

آشنا # غریبه
روز # شب

خم # راست

ملایم # تند
سالم # بیمار

آسان # سخت

زیاد # کم
ثروت # فقر

بزرگ # کوچک

زیر # رو
عاقبت # آغاز

بالا # پایین

محکم # سست
کمترین # بیشترین

نا امید # امیدوار

**

کلمات متضاد درس 16 فارسی پنجم ابتدایی وقتی بو علی، کودک بود

بیماری # سالمتی

برخاسته بود # نشسته بود

شکر # ناشکری ، ناسپاسی
نیازمند # بی نیاز

پاسخ # جواب

کوچک # بزرگ
نخستین # آخرین

دور # نزدیک

نا توان # توانا
نامدار # گمنام

**

کلمات متضاد درس 17 فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

بنشینم # بایستم

می گذرد # نمی گذرد

حضور # غیاب
قبول # مردود

فراز # نشیب

نخستین # آخرین
شیرین # تلخ

بهترین # بدترین

ماندگار # زودگذر
رنج # خوشی

خفتن # بیداری

ناشناخته # شناخته
رفتن # آمدن

دروغگو # راست گو

پاک # آلوده
نا پسند # پسندیده

دراز # کوتاه

غافلان # هوشیاران
بیدار # خواب

**

کلمات متضاد چیست ؟

کلمات متضاد، کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم، مخالف یکدیگر باشند. دو کلمه را که معنای مخالف داشته باشند، متضاد می نامند.

گفته شده شرط متضاد بودن دو کلمه آن است که هر دو از یک زبان باشند.

مانند : بیاض و سیاه/ حیات و مرگ را متضاد به شمار نیاورده اند، اگر چه در معنی متفاوتند.

مطالب مشابه را ببینید!