کلیپ از حرکت ناموفق موتور سوار و سانحه بد

موتور سوار پس از انجام حرکت آکروباتیک از موتورش جدا می شود

کلیپ موتورسوار

نوشته های مشابه