کلیپ از مهاجم احمقی که توپ را گل نمی کند

کلیپ از مهاجم احمقی که توپ را گل نمی کند

در این کلیپ این مهاجم را می بینید که ساده ترین توپ را نمی تواند گل کند

نوشته های مشابه