کلیپ توهین مجری روسی به اوباما

توهین مجری روسی به اوباما

گوینده تلویزیون روسیه هنگام بردن نام اوباما انگشت وسط خود را نشان داد که منجر به اخراج وی شد.

نوشته های مشابه