کلیپ شعبده بازی به سبک کریس انجل

در این شعبده بازی لیوان پر از آب روی هوا معلق می ماند!

کریس آنجل

نوشته های مشابه