کلیپ مرگ خانم چینی در اوج بدشانسی

 

یک کامیون حامل کانتینر در حال پیچیدن به یک بلوار است که ناگهان کانتیر عقب آن می افتد. دو نفر که آن سمت خیابان و در فاصله دور تری نسبت به کامیون هستند با دیدن این حادثه پا به فرار می گذارند. اما در کمال تعجب وقتی اصلن تصور نمی کنیم که این کانتینر به این افراد برخورد می کند، ناگهان یک تیر چراغ برق بزرگ بر روی یکی از این افراد می افتد. بله. تیر چراغ برق بر اثر برخورد کانتینر سقوط کرده و مستقیماً بر روی سر این فرد بیچار می افتد و . باعث مرگ وی می شود

مطالب مشابه را ببینید!