کلیپ پارگی و انفجار عضلات بدنساز

انفجار عضلات یک بدنساز

این بدنساز به علت استفاده از هورمون های بدنسازی باعث پاره شدن بازوهایش شده است.

همان طور که می دانید این هورمون ها فقط باعث جذب آب در عضلات میشوند و فقط جمع شدن آب است که بازوها را بزرگ می کند.

 

مطالب مشابه را ببینید!