جزئیات دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

جزئیات دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

وام ازدواج تامین اجتماعی

بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند با ارئه مدارک و داشتن شرایط خاص به این سازمان تسهیلان ازدواج دریافت کنند.

 

برای دریافت وام ازدواج تامین اجتماعی چه شرایط و مدارکی لازم است؟

سازمان تامین اجتماعی به افراد بیمه شده تحت پوشش خود، کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

طبق ماده “٨٥” قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج شوند.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج به شرح ذیل است:

1. ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.

2. عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

3. در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

4. بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مدارکی لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه

٢– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین

٣– فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج

در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.

گفتنی است، در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.ازدواج تامین اجتماعی

ازدواج تامین اجتماعی

جزئیات کامل دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

مطالب مشابه را ببینید!