گاوهایی که با یک حفره درون معده شان معلوم است

حفره های شکم گاو، آیا این کار یک عمل غیرانسانی است و به نظر شما جالب نیست و حتی وحشتناک است؟

ولی زود قضاوت نکنید، این حفره ها را دانشمندان در معده گاوها پدید آورده اند با پوشش آب بندی شده ای به نام کانولا.

از این سوراخ ها می توان عمل هضم غذا به وسیله گاو را به صورت مستقیم مشاهده کرد و به همین دلیل اطلاعات ارزشمندی را در اختیار داشمندان قرار می دهد.

هدف کلی داشنمندان بررسی سرطان ها و بیماریهایی است که در معده گاو به وجود می آید.

گاوهایی که با یک حفره درون معده شان معلوم است

گاوهایی که با یک حفره درون معده شان معلوم است

گاوهایی که با یک حفره درون معده شان معلوم است

گاوهایی که با یک حفره درون معده شان معلوم است

گاوهایی که با یک حفره درون معده شان معلوم است

 

 

مطالب مشابه را ببینید!