گریم جالب یک دختر و تبدیل شدنش به زامبی

گریم جالب یک دختر و تبدیل شدنش به زامبی

زامبی شخصیتی افسانه ای و رعب انگیز است که شبانگاه از درون قبر بپا می خیزد و انسانها معمولی را گاز میگیرید.در زیر مراحل گریم این دختر خانم و تبدیل شدنش به زامبی را مشاهده می کنید.

گریم دختر
گریم دختر

گریم دختر
گریم دختر
گریم دختر
گریم دختر

 

گریم دختر
گریم دختر
گریم دختر
گریم دختر
گریم سینمایی
گریم سینمایی
گریم سینمایی
گریم سینمایی
گریم دختر
گریم دختر

 

 

مطالب مشابه را ببینید!