گزارش تصویری: سیزده به در تهران سری یک

گزارش تصویری: سیزده به در تهران

مردم تهران روز سیزدهم فروردین مصادف با روز طبیعت را با شادابی و طراوت بهار در دامن طبیعت گذراندند.
سیزده به در تهران
 
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران
سیزده به در تهران

سیزده به در تهران

مطالب مشابه را ببینید!