سرنوشت عجیب ولی واقعی این دو دختر +عکس

سرنوشت عجیب اما واقعی دو دختر +عکس

دو خانواده روسی، پس از 14 سال دریافتند که دخترانشان جابه جا شده اند؛ اما این تازه آغاز ماجرا است.

در این جابه جایی، دختری از خانواده مسلمان به خانواده ای مسیحی رفته و دختر مسیحی به خانواده ای مسیحی. و دخترها، طبق دین و فرهنگ این خانواده ها بزرگ شده اند. سنت و فرهنگی متفاوت از خانواده واقعی خودشان. حالا مشکل این است که چگونه این دختران به خانواده خود بازگردند.

بنا بر این گزارش، تا 12 سالگی این خانواده ها متوجه نشده اند که دخترشان جابه جا شده است. پس از آن، با تحقیق و آزمایش DNA توانسته اند فرزندان خود را بیابند. اما وقتی دختران خود را یافتند، متوجه شدند که از بسیاری جهات با هم تفاوت دارند. این خانواده ها در تلاشند فاصله فرهنگی خود را با فرزندانشان کم کنند و زمینه را برای بازگشتشان به خانواده فراهم کنند.

دختر
دختر
سرنوشت تلخ دو دختر
سرنوشت تلخ دو دختر
دختر
دختر
دختر
دختر

مطالب مشابه را ببینید!