مجله تاپ‌ناز‌

ماه های میلادی | ترتیب ماه های میلادی و معادل این ماه ها در تقویم شمسی

شاید نیاز پیدا کنید که ترتیب ماه های میلادی را بدانید و یا معادل ماه های میلادی را با ماه های تقویم شمسی بدانید. احتمال دارد که سفر خارجی پیش رو داشته باشید و معادل ماه میلادی را بدانید.

تقویم شمسی که تقویم جامع کشورمان است بسیار دقیق و کاربردی است ولی مسئله این است که در سراسر جهان از این تقویم استفاده نمی شود و در بیشتر کشورهای جهان تقویم میلادی کاربرد دارد.

به همین دلیل باید ترتیب ماه های میلادی و معادل شمسی ماه های میلادی را دانست. به ویژه اگر می خواهید برای مناسبتی به خارج از ایران بورید داسنتن ماه های میلادی و معادل شمسی آن بسیار به شما کمک خواهد کرد. در ادامه مطلب نام های کامل ماه های میلادی و مطابقت آن با ماه های شمسی را یاد می گیرید.

ماه های میلادی | ترتیب ماه های میلادی و معادل این ماه ها در تقویم شمسی

ترتیب ماه های میلادی

تعداد ماه های میلادی هم مانند ماه های تقوم شمسی 12 تا است که به ترتیب زیر می باشند.

 1. ژانویه (January) دارای 31 روز
 2. فوریه (February) دارای 28 یا 29 روز
 3. مارس یا مارچ (March) دارای 31 روز
 4. آوریل یا آپریل (April) دارای 30 روز
 5. مه یا می (May) دارای 31 روز
 6. ژوئن یا جون (June) دارای 31 روز
 7. ژوئیه یا جولای (July) دارای 31 روز
 8. اوت یا آگوست (August) دارای 31 روز
 9. سپتامبر(September) دارای 30 روز
 10. اکتبر (October) دارای 31 روز
 11. نوامبر (November) دارای 30 روز
 12. دسامبر (December) دارای 31 روز

 

ترتیب ماه های میلادی و معادل آن به شمسی در تقویم ایران

به صورت کلی می توان ماه های میلادی و ماه های شمسی را به صورت زیر تطتبیق داد. ولی باید بدانید که این تطابق نسبی است و در بعضی از سال ها یک روز تفاوت و جابه جایی خواهد داشت.

 • 11دی تا 11 بهمن ماه ژانویه
 • 12بهمن تا 9اسفند ماه فوریه
 • 10 اسفند تا 11 فروردین ماه مارچ
 • 12 فروردین تا 10 اردیبهشت ماه آوریل
 • 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه می
 • 11 خرداد تا 9 تیر ماه ژوئن
 • 10 تیر تا 9 مرداد ماه ژوئیه
 • 10 مرداد تا 9 شهریور ماه اوت
 • 10 شهریور تا 8 مهر ماه سپتامبر
 • 9 مهر تا 9 آبان ماه اکتبر
 • 10 آبان تا 9 آذر ماه نوامبر
 • 10 آذر تا 10 دی ماه دسامبر

 

 

معادل ماه های هجری شمسی به میلادی

در این معادل سازی باز هم ممکن است یک روز تفاوت وجود داشته باشد. ولی در محاسبات کلی می توان ترتیب ماه های میلادی و معادل آن به شمسی را این چنین بیان کرد.

 • 21 مارچ یا مارس تا 20 آوریل یا آپریل ماه فروردین در تاریخ هجری شمسی
 • 21 آوریل تا 21 می یا مه ماه اردیبهشت شمسی
 • 22 می تا 21 جون یا ژوئن ماه خرداد
 • 22 ژوئن تا 22 جولای یا ژوئیه ماه تیر
 • 23 جولای تا 22 آگوست ماه مرداد
 • 23 آگوست تا22 سپتامبر ماه شهریور هجری شمسی
 • 23 سپتامبر تا 22 اکتبر ماه مهر
 • 23 اکتبر تا 21 نوامبر ماه آبان
 • 22 نوامبر تا 21 دسامبر ماه آذر
 • 22 دسامبر تا 20 ژانویه ماه دی
 • 21 ژانویه تا 19 فوریه ماه بهمن
 • 20 فوریه تا 20 مارچ ماه اسفند

امیدواریم با استفاده از مطلب بالا و ترتیب ماه های میلادی و معادل آن به شمسی بتوانید بهترین برنامه ریزی را داشته باشید.

مطالب مشابه را ببینید!